Mjekësi e përgjithshme

nën172021

Karcinoma e tiroides, refraktare ndaj jodit radioaktiv. Konfirmohet profili i sigurisë së dozës fillestare të miratuar të lenvatinibit

Lenvatinibi (LEN) është një frenues multikinazik, i miratuar për trajtimin e karcinomës së diferencuar të tiroides refraktare ndaj jodit radioaktiv (RR-DTC) me një dozë fillestare prej 24 mg/ditë. Në studimin SELECT, mbijetesa pa përparim (PFS) ishte dukshëm më e gjatë me LEN 24 mg/ditë sesa me placebo te pacientët me RR-DTC; megjithatë, shkalla e reduktimit të dozës për shkak të ngjarjeve të padëshiruara emergjente të trajtimit (TEAE) ishte 68%. Ky studim dyfish i verbër, i sapopublikuar online në Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, u projektua për të hetuar nëse një dozë fillestare me LEN 18 mg/ditë mund të ruajë efikasitetin dhe të reduktojë toksicitetin te pacientët me RR-DTC.

"Pacientët ≥18 vjeç (n = 152) u përzgjodhën në mënyrë rastësore 1:1 për të marrë LEN oral çdo ditë me një dozë fillestare prej 24 mg (n = 75) ose 18 mg (n = 77): LEN24 dhe LEN18, përkatësisht. Endpointi kryesor i efikasitetit ishte ORR në javën e 24 (ORRwk24)," shkruajnë autorët, të udhëhequr nga Marcia S. Brose (Universiteti i Pensilvanisë, Filadelfia). Analiza e ORRwk24 u bazua në një test joinferioriteti në raportin e shanseve (OR; marzhi i joinferioritetit prej 0.4 në shkallën OR). Tumoret u vlerësuan sipas kriterit RECIST v1.1. Endpointi kryesor i sigurisë ishte norma TEAE në shkallën ≥3 në javën e 24-t. Këto janë gjetjet e studimit.

"ORRwk24 ishte 57.3% (95% intervali i besimit [CI] 46.1-68.5) në krahun LEN24 dhe 40.3% (IC 95% 29.3-51.2) në krahun LEN18, me një raport të shanseve [18/24 mg] prej 0.50 (IC 95%  0,26-0,96)," raportuan Brose dhe kolegët. "Duke filluar nga java e 24-t, normat e TEAE të shkallës ≥3 ishin 61.3% në krahun LEN24 dhe 57.1% në grupin LEN18, me një diferencë prej -4.2% (IC 95% -19,8-11.4)". Këto janë përfundimet e autorëve. Një dozë fillestare e lenvatinibit 18 mg/ditë nuk tregoi joinferioritet ndaj një doze fillestare prej 24 mg/ditë, siç u vlerësua nga ORRwk24 në pacientët me RR-DTC. Rezultatet paraqesin një ndryshim klinikisht të rëndësishëm përsa i përket ORRwk24. Profili i sigurisë dukej i krahasueshëm, pa dallime klinike të rëndësishme midis krahëve. Këto rezultate mbështesin përdorimin e vazhdueshëm të dozës fillestare të miratuar të lenvatinibit 24 mg/ditë në pacientët me RR-DTC dhe rregullimin e dozës sipas nevojës".


Arturo Zenorini

J Clin Endocrinol Metab. 2021 Oct 19. Doi: 10.1210/clinem/dgab731. [Epub ahead of print]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664662/


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>